picture

کمپین نوروز 99 سمپلینگ و پرموشن طرح ایده

ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰرگ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻮروزى

ﯾﮑﻰ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺑﺮاى ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرى در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ، درﺳﺖ زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ دور از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎى روزﻣﺮه ﺧﻮد، ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺎدى و ﻧﺸﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ. در روزﻫﺎى ﭘﺎﯾﺎﻧﻰ ﺳﺎل روح ﺳﺮزﻧﺪﮔﻰ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﻰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﺑﺎ ورود ﺑﻪ اﯾﺎم ﻧﻮروز اﯾﻦ ﻓﻀﺎى ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﺸﺎط ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرى ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

کمپین نوروز 99
ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮر زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻮروز

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﺗﺮدد ﻧﻮروزى، ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ. ﻣﺮدم اﺳﺘﺎنﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ و ﺣﺎﺷﯿﻪاى در روزﻫﺎى دﯾﮕﺮ ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﺑﺰرگ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ در ﻧﻮروز ﺑﺎ ﺳﻔﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎى ﮔﺮدﺷﮕﺮى ﺗﻮرﯾﺴﺘﻰ، ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگﺗﺮى از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺪف دﺳﺘﺮﺳﻰ ﭘﯿﺪا ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.

 

ﺑﻬﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﯾﺎم ﻧﻮروز

ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﻧﻮروز 98، بر اساس گزارشات ایرنا، بیش از 10 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﺑﺰرﮔﻰ ﺑﺮاى ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد. در ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎى ﻧﻮروزى، ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻮروزى را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰدﻫﻨﺪ: 

ﻣﺎزﻧﺪران، ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى، ﻓﺎرس، ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد، اﺻﻔﻬﺎن، ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻰ، ﮔﯿﻼن و ﯾﺰد 

طرح ایده با سال‌ها تجربه، توانایی ارائه تمامی سرویس‌های تبلیغاتی BTL را در قالب کمپین و یا به صورت جداگانه در راستای پیام برند دارا می‌باشد.

 

ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺧﻼق

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮى ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﻰ واﺣﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﭙﯿﻦ، ﺧﻮدآﮔﺎه و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ذﻫﻦ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدى ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﻣﻰ ﺳﺎزد و در ذﻫﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻟﻘﺎى ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﭘﯿﺎم ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﻣﺎ در ﻃﺮح اﯾﺪه ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﮐﻤﭙﯿﻨﻰ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻀﺎى ﻧﻮروز، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺎﻣﻠﻰ ﻃﺮاﺣﻰ و اﺟﺮا ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ.

 

روﯾﺪاد ﺧﻼق

دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﯾﺪه ﭘﺮدازى آژاﻧﺲ ﻃﺮح اﯾﺪه آﻣﺎدﮔﻰ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻰ روﯾﺪادﻫﺎى ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اﯾﺎم ﻧﻮروز ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﭘﯿﺎم ﺑﺮﻧﺪ اﻋﻼم ﻣﻰدارد.

 

ﺳﻤﭙﻠﯿﻨﮓ و ﭘﺮوﻣﻮﺷﻦ

آژاﻧﺲ ﻃﺮح اﯾﺪه ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﻫﺎى ﺗﻮرﯾﺴﺘﻰ ﮔﺮدﺷﮕﺮى ﭘﺮﺗﺮدد در ﻧﻮروز و ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎى آﻣﻮزش دﯾﺪه و ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﺳﻤﭙﻠﯿﻨﮓ و ﭘﺮوﻣﻮشن ﻣﺤﺼﻮل را در راﺳﺘﺎى ﭘﯿﺎم ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺮﻓﻪ اى اراﺋﻪ ﻣﻰ دﻫﺪ.

کمپین نوروز 99

ﮔﺮدش ون ﺑﺮﻧﺪد ﺷﺪه 

ﮔﺮدش ون ﺑﺮﻧﺪد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﭘﯿﺎم ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻀﺎى ﻧﻮروز، در ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﻫﺎى ﮔﺮدﺷﮕﺮى ﺗﻮرﯾﺴﺘﻰ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎرى را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻠﺒﻮردى ﺳﯿﺎر ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺪ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﺪ.

سمپلینگ و پروموشن

ﻃﺮاﺣﻰ اﻗﻼم 

اﻗﻼم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﯿﺎم ﺑﺮﻧﺪ و ﻓﻀﺎى ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز و ﺑﺎ ﻫﺪف درﮔﯿﺮ ﻧﻤﻮدن ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ، در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪاى ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ اﻗﻼم در روزﻫﺎى ﭘﺎﯾﺎﻧﻰ ﺳﺎل ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﺎم ﻧﻮروز در ﻟﻮﮐﯿﺸﻦﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ.

کمپین نوروز 99

ﻟﻮﮐﯿﺸﻦﻫﺎى ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى

آژاﻧﺲ ﻃﺮح اﯾﺪه ﺑﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﯾﺎم ﻧﻮروز و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻى ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮان از اﯾﻦ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﺮدﺷﮕﺮى و ﺗﺠﺎرى و ﺑﺮﻗﺮارى ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن BTL ﭘﺮﺗﺮددى را ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

پروپوزال نوروز 99

مطالب مشابه

picture

معرفی اولین آکادمی سمپلینگ در ایران

یک چالش مهم در اجرای پروژه‌های سمپلینگ و پروموشن، حضور نیروهای غیرمتخصص در این پروژه‌هاست. نیروهایی که نمی‌دانند چه بگویند، چطور با مخاطب ارتباط برقرار کنند و از آداب فروش آگاهی کافی ندارند، به صورت ناخواسته به دشمنانی برای برندها و محصولات آن‌ها تبدیل خواهند شد.
picture

Online Sampling - آنلاین سمپلینگ

ما به عنوان یک آژانس تبلیغاتی جهت ارائه سرویس آنلاین سمپلینگ با برترین فروشگاه‌های اینترنتی در تعامل هستیم و بر اساس شناخت کاملی که از مشتریان و ویژگی های منحصر به فرد هر سایت داریم سمپل محصولات برندها را داخل بسته‌های خرید مشتریان آن‌ها ارسال می‌کنیم.

دیدگاه کاربران

بیایید چیزی شگفت خلق کنیم!

* برای پر کردن فرم از اطلاعات واقعی استفاده نمایید تا بررسی صورت گیرد

* همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت و پیگیر سفارش خواهند بود