مردم به نظر دادن، انتقاد کردن و مشارکت نیاز دارند. آن‌ها معتقدند که صدایشان ارزشمند است و از رسانه‌های دیجیتال برای ارضای این نیاز استفاده می‌کنند...