کمک به زدودن باکتری‌ها و ویروس‌ها در دوران شیوع کرونا