هدف از سمپلینگ، ارائه تجربه ای هرچند کوچک از استفاده از محصول و یا خدمت است که مخاطب بابت دریافت آن پولی پرداخت نمیکند، پس یک برند، یک تولید کننده موانع اولیه خرید و تجربه محصول خود را با سمپلینگ از پیش پای مخاطب بر میدارد. در نتیجه اگر مخاطب تجربه خوشایندی از این محصول دریافت کند می تواند به یک خریدار این محصول تبدیل شود.